cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

 

  COĞRAFYA 2018 YKS (TYT-AYT) SORU ve CEVAPLARI

 

TYT COĞRAFYA SORULARI(2018)

CEVAP:

Haritada;
I. K.Amerika'nın batısındaki Kayalık Dağları
II. G.Amerika'nın batısındaki And Dağları
III. Avrupa'daki Alpler
IV. Batı Sibirya Ovası
V. Çin Ovası
Cevap E’dir.

SORU 5
I. Sahra’nın güneyindeki ülkelerde 1984-1985 yıllarında görülen kuraklığa bağlı olarak 1 milyonun üzerinde insanın açlıktan hayatını kaybetmesi
II. 2004 yılında depreme bağlı olarak gelişen ve Hint Okyanusu’nda etkili olan dev tsunaminin kıyı kesiminde 200 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olması
III. Muson Asyası’nda 2004 yılının haziran ve temmuz aylarında meydana gelen aşırı yağışlar sonucu 300 kişinin yaşamını yitirmesi ve binlerce kişinin ise çeşitli şekillerde zarar görmesi
IV. Şili’de 2010 yılının şubat ayında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremde 524 kişinin hayatını kaybetmesi ve binlerce kişinin evsiz kalması
Farklı zamanlarda meydana gelen yukarıdaki doğal afetlerden hangilerinin oluşumunda iklimin etkisi daha fazladır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:

Aşırı sıcaklar, Aşırı soğuklar, Aşırı yağışlar, Kuraklık ve Şiddetli Rüzgârlar Klimatolojik – Meteorolojik kökenli olaylardır.
Volkanik olaylar, Tsunami, Depremler ve Kütle hareketleri Jeolojik ve Jeomorfolojik kökenli olaylardır.
Bu nedenle Cevap B’dir.

 

AYT COĞRAFYA SORULARI(2018)

SOSYAL BİLİMLER -1 TESTİ COĞRAFYA SORULARI

SORU 1
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
ayt coğrafya soruları
Bu alanların hangilerinde kuraklık, ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez?
A) I ve II
B) II ve IV
C) II ve V
D) III ve IV
E) III ve V

CEVAP:

Haritadaki alanlardan III ve V numaralı yerler Dönencelerdeki çöl bölgeleridir. III numaralı alan B.Sahra çölü, V ise Avustralya'daki Victoria,Gibson çölüdür. Bu alanlar zaten yıl boyunca kurak olduğundan ekstrem bir durum oluşmaz.
Cevap E’dir.

SORU 2
I. Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
II. Barınma olanaklarının yetersizliği
III. Kültürel faaliyetlerin yetersizliği
Yukarıdakilerden hangileri, sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

CEVAP:

Sorudaki yaşamsal sorunlar insanın acil ihtiyaçlarını gidermesiyle ilgilidir. Sağlık ve barınma ihtiyacı insanlar için acil ve hemen giderilmesi gereken ihtiyaçlardır. Ancak kültürel faaliyetler insanlar için acil ve yaşamsal öneme sahip bir ihtiyaç değildir.
Cevap C’dir.

SORU 3
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir.
ayt coğrafya soruları
Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık ve engebeli olması tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamaktadır?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II ve V
E) IV ve V

CEVAP:

Haritadaki işaretli yerlerden II numaralı alan Teke yöresidir ve dağlık bir bölgedir. V numaralı alan ise Doğu Karadeniz dağlarının bulunduğu dağlık bölgedir. Bu iki alanda tarımda makine kullanımı oldukça zordur.
Cevap D’dir.

SORU 4
Aşağıdakilerden hangisinin, Türkiye’deki kültür turizminin gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır?
A) Farklı dinlere ait tarihi değer taşıyan ibadethanelerin restore edilmesi
B) Kırsal hayata ilişkin değerlerin görünür kılınması
C) Yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması
D) Arkeolojik alanlara ziyaretçi erişiminin kolaylaştırılması
E) Etnoğrafya müzelerinin sayısının artırılması

CEVAP:

Yeni kayak merkezlerinin açılması ve yaygınlaştırılması kültür turizminden ziyade kış turizmini olumlu etkiler. İnsanlar kış sporları yapmak için kayak merkezlerini tercih eder bu nedenle kültür turizmini en az etkileyecek seçenektir.
Cevap C’dir.

SORU 5
Aşağıdaki grafikte 1992-1997 yılları arasında bir K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir.
ayt coğrafya soruları
Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz?
A) Dış satımın en fazla olduğu yıl 1993’tür.
B) Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır.
C) Dış alımın en düşük olduğu yıl 1997’dir.
D) Dış satım 1993-1996 yılları arasında sürekli artmıştır.
E) Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 1996’dır.

CEVAP:

Grafik incelendiğinde dış satımın 1993-1996 yılları arasında sürekli azaldığı görülmektedir.
Cevap D’dir.

SORU 6
Sanayi Devrimi’nden günümüze kadar olan süreçte fosil yakıtların tüketimindeki artış, doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuştur. Fosil yakıtların kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan önemli çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970’li yıllardan itibaren doğa koruma bilinci daha sistemli olarak gelişmiş ve çevrenin korunması konusunda bazı önlemler alınmaya başlanmıştır.
Bu önlemlere;
• fabrika bacalarına filtre takılması,
• doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması,
• alternatif enerji kaynakları kullanımının artırılması
örnekleri verilebilir.
Bu önlemler, aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır?
A) Su kirliliği
B) Hava kirliliği
C) Gürültü kirliliği
D) Toprak kirliliği
E) Radyoaktif kirlilik

CEVAP:

Fabrika bacalarına filtre ve doğalgaz kullanımı hava kirliliğine yönelik tedbirlerdir. Yine aynı şekilde alternatif enerji kaynaklarına yönelmek de fosil yakıtların kullanımını azaltacağından bu kapsamdadır.
Cevap B’dir.

 

SOSYAL BİLİMLER -2 TESTİ COĞRAFYA SORULARI

 

SORU 1
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir
ayt coğrafya soruları
Bu alanların hangilerinde, insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve V
E) IV ve V

CEVAP:

Haritada III(Kalahari ve Namib Çöl bölgesi) ve V(Kutup altı iklimi) numaralı alanlarda insan faaliyetleri azdır ancak I, II ve IV numaralı alanlarda nüfuslanma, sanayileşme ve insan faaliyetleri fazladır. Bu nedenle III ve V numaralı alanlarda biyoçeşitlilik insan faaliyetlerinden daha az etkilenecektir.
Cevap D’dir.

SORU 2
İnsan faaliyetlerine bağlı olarak doğal sistemlerdeki bazı değişimler gelecekte birçok olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır.
Buna göre;
I. küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların hızla erimesi,
II. artan nüfusa bağlı olarak yerleşmelerin dikey yönlü büyümesi,
III. orman alanlarının hızla yok edilmesi,
IV. gelişen teknolojiye bağlı yeni araçların yapılması
faaliyetlerinden hangileri bu olumsuz durumlara daha fazla neden olacaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:

Buzulların erimesi ve orman alanlarının hızla yok edilmesi tüm dünya için daha fazla olumsuz duruma sebep olacak küresel sorunlardandır.
Cevap B’dir.

SORU 3
Aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde sanayi fonksiyonunun etkisi belirleyici olmuştur?
A) Roma
B) Tokyo
C) Hong-Kong
D) Dubai
E) Johannesburg

CEVAP:

Roma Dini ve idari, Dubai idari, Hong-Kong ticaret liman ve teknoloji, Johannesburg idari ve maden şehridir. Tokyo ise hem idari hem teknoloji hem de Sanayi şehridir.
Cevap B’dir.

SORU 4
Günümüz toplumlarının bir bölümünün gelecek için en önemli hedefleri arasında, bilginin ve nitelikli insan gücünün artırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi bulunmaktadır.
Bu hedeflere ulaşmada;
I. bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi,
II. kaynak verimliliğinin artırılması,
III. modern şehirlerin kurulması,
IV. nüfus artışının sağlanması
faaliyetlerinden hangileri daha fazla etkili olacaktır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

CEVAP:

Günümüzde bilgi için hem önemli araç teknolojidir. Bu nedenle bilgi ve nitelikli insan gücü için teknolojinin geliştirilmesi, Kaynak tüketiminde ise verimliliğin artırılması gerekir. Bu verimlilik kaynakların gelecek için de yetebilmesini sağlayacaktır.
Cevap A’dır.

SORU 5
Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkle gösterilmiştir
ayt coğrafya soruları
Bu yerlerdeki maden ve enerji kaynaklarıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı yer, Türkiye’de taş kömürü üretiminde büyük bir paya sahiptir.
B) II numaralı yerde Türkiye’nin en büyük doğal gaz çıkarımı yapan tesisi bulunmaktadır.
C) III numaralı yer, Türkiye’nin önemli krom rezervine sahip sahalarından biridir.
D) IV numaralı yer, Türkiye’nin önemli demir cevheri sahalarından biridir.
E) V numaralı yerde Türkiye’nin önemli bakır işletmelerinden biri kurulmuştur.

CEVAP:

Haritada I numaralı yer Taş Kömürü havzası, III numaralı alan Fethiye-Köyceğiz krom sahası, IV numaralı alan Divriği Hasan Çelebi demir cevheri sahası, V numaralı alan Murgul bakır sahasıdır. Ancak II numara ile gösterilen alanda doğalgaz çıkarımı yapılmaz. Doğalgaz çıkarımı Kırklareli ve Mardin’de yapılmaktadır.
Cevap B’dir.

SORU 6
Aşağıdaki haritada bazı turizm merkezleri koyu renkli noktalarla gösterilmiştir.
ayt coğrafya soruları
Bu merkezlerin tümü aşağıdaki turizm türlerinden hangisine uygun yerleri göstermektedir?
A) Termal
B) Rafting
C) Kış
D) Mağara
E) Yayla

CEVAP:

Haritada koyu noktalarla Kış turizm merkezleri gösterilmiştir. Erciyes, Sarıkamış, Palandöken, Uludağ, Kartalkaya, Ilgaz gibi.
Cevap C’dir.

SORU 7
Güneydoğu Anadolu Projesi ile Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik üretimi hedeflenmiştir. Günümüzde projenin büyük bir bölümü tamamlanmış ve bölge ekonomisindeki etkileri görülmeye başlanmıştır.
Bu proje, bölge ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkilemiştir?
A) Sanayi
B) Ulaşım
C) Enerji
D) Tarım
E) Turizm

CEVAP:

GAP ile Tarım, Enerji, Ulaşım ve Sanayi sektörleri büyük oranda etkilenirken Turizm ise daha az etkilenmiştir.
Cevap E’dir.

 

SORU 8
XX. yüzyılda yaşanan iki dünya savaşı ve 1950-1990 yılları arasında yaşanan soğuk savaş ya da farklı zamanlarda ekonomik, siyasi veya askerî alanlarda görülen uygulamalar, ülkeleri bölgesel ya da küresel çapta bir araya getirerek iş birliği yapmaya zorlamıştır. Bu iş birliğine bağlı olarak dünya üzerinde farklı ülkelerin oluşturduğu küresel veya bölgesel ölçekte örgütler kurulmuştur.
Aşağıdaki örgütlerden hangisinin böyle bir süreçten geçerek oluştuğu söylenemez?
A) Birleşmiş Milletler
B) NATO
C) Greenpeace
D) Avrupa Birliği
E) OPEC

CEVAP:

Paragrafta Askeri, Siyasi ve Ekonomik birliklerden söz edilmiştir. Greenpeace çevre örgütüdür.
Cevap C’dir.

 

SORU 9
Tarımda çalışan nüfusun fazlalığı ve üretimin geleneksel yöntemlerle yapılması, az gelişmiş ülkelerin özelliklerinden biridir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu ülkelerin tarımsal faaliyet özelliklerine örnek gösterilemez?
A) Modern tarım uygulamalarına dönük yatırımlarının düşük olması
B) Tarımdan elde ettikleri gelirin düşük olması
C) Anız yakma ve nadas uygulamalarına rastlanması
D) Tarımsal üretimlerinin öncelikle dış satıma dönük olması
E) Tarımsal faaliyetlerinin büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı olması

CEVAP:

Gelişmemiş ülkelerde Ekstansif tarım yöntemi kullanılır. Bu ülkelerin tarım metodunun özellikleri A,B,C ve E seçeneğinde verilmiştir. Ancak Tarımsal üretimin öncelikle dış satıma yönelik olması durumu söz konusu değildir. Tarımsal üretim öncelikle iç tüketim için yapılır.
Cevap D’dir.

 

SORU 10
Son yıllarda yeryüzünde;
• göl alanlarının küçülmesi,
• bitkilerin erken çiçek açması,
• göçmen kuşların göç dönemlerinin değişmesi,
• ilkbaharın erken gelmesi, sonbaharın gecikmesi
gibi çevre sorunları daha sık yaşanmaya başlanmıştır.
Bu sorunların temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dünya nüfusunun artması
B) Tarım ilacı kullanımının artması
C) Atmosferdeki sera etkisinin artması
D) Çok sayıda hidroelektrik santral kurulması
E) Yeni maden yataklarının işletmeye açılması

CEVAP:

Soru öncüllerindeki çevresel sorunların kaynağı küresel ısınmadır. Küresel ısınmanın temel sebebi ise atmosferdeki gaz oranlarının değişmesi ile ortaya çıkan Sera etkisidir. Atmosferdeki gaz oranlarının değişimine insanların kullandığı zararlı gazlar ve fosil yakıtların tüketimi sebep olmaktadır.
Cevap C’dir.

 

SORU 11
Günümüzde çevre sorunlarının küresel boyutlara ulaşması, bütün ülkelerin ortak kararlar alıp bunları uygulamasını zorunlu hâle getirmiştir. Ancak birtakım kaygılar sebebiyle bu kararlar bazı ülkeler tarafından gözardı edilip hâlen çevreye zarar veren faaliyetlerini sürdürmelerine neden olmaktadır. Dünyadaki kimi çevre örgütleri de, bu ülkelerin tutumlarına karşı şiddet içermeyen eylemler yapmaktadır.
Çevre örgütlerinin bu faaliyetlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre sorunlarına yol açan faaliyetleri engellemek
B) Toplumu çevre sorunlarına karşı bilinçlendirmek
C) Ülkelerin çevre konusunda politika üretmelerini sağlamak
D) Uluslararası düzeyde çevresel iş birliğine öncülük etmek
E) Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak

CEVAP:

Paragrafta çevre sorunları ve bu sorunların önlenmesi ile ilgili yapılanlardan bahsetmektedir. Bu sebeple çevre sorunlarına yol açan faaliyetlerin engellenmesi temel amaç olur.
Cevap A’dır.

 

 

  BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

YKS (TYT-AYT) 2019 SORU VE CEVAPLARI

 

ANA SAYFA