cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

NÜFUS

NÜFUS VE NÜFUS SAYIMLARI

NÜFUS

Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus adı verilir.Nüfus bilimini inceleyen coğrafyaya yardımcı bilim dalı DEMOGRAFİ bilimidir.

Nüfusun beslenme, barınma, eğitim ve sağlık gibi ihtiyaçlarına yönelik yatırımlar ise DEMOGRAFİK YATIRIM adı verilir.Bu yatırımları fazla olan ülkelerin genç nüfusları fazladır ve dolayısıyla bu ülkeler gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler  statüsündedir.

NÜFUSUN YAPISI

Yaş Yapısı,

Cinsiyet,

Eğitim Durumu,

Doğum Oranı,

Ölüm Oranı,

Kır - Kent Nüfusu,

Ortalama Ömür,

Yaş Yapısı ( Yaş Gruplarına göre )

 0 - 14, 15 - 64, 65+ ..... şeklinde sınıflandırılır. 0 - 14 yaş grubu çocuk nüfus, 15-64 yaş grubu ol­gun nüfus, 65 yaş ve yukarısı yaşlı nüfus olarak ka­bul edilir. Geri kalmış ülkelerin nüfus artış hızı fazla olduğundan çocuk nüfusu, gelişmiş ülkelerin doğum oranı düşük olduğundan olgun ve yaşlı nüfusu faz­ladır.

YAŞ BAĞIMLILIK ORANI: Çocuk ve yaşlı nüfus bağımlı nüfusu oluşturur.0 -14 yaş ve 65 + nüfus top-lamının 15- 64 yaş nüfusa oranı yaş bağımlılık oranını verir. Yaş bağımlılık oranının yüksek, aktif nüfusun az olması ülkelerin gelişi-mini olumsuz etkiler.

Cinsiyet Yapısı

 Genel olarak gelişmiş ülkelerde yaşlı nüfus içinde kadın nüfus oranı, erkek nüfus oranından fazladır.Göçler ve savaşlar da bir bölgedeki cinsiyet dağı­lımında dengesizlikler oluşturur. Göç veren ülkelerde ve bölgelerde kadın nüfusu fazla iken göç alan bölge­lerde ve ülkelerde erkek nüfus daha fazladır. Savaş geçiren ülkelerde de kadın nüfus oranı erkek nüfus oranından fazladır.

Eğitim Durumu

Bir ülkedeki eğitim seviyesinin yüksekliği o ülkenin gelişmişlik seviyesinin göstergesidir. İyi eğitim verilmiş nüfus, ülkenin kalkınmasına büyük yarar sağlar.Bu nedenle ülke nüfusunun fazlalığından çok eği­tim durumu önem taşır.Eğitim durumu, ABD, Japonya, İn-giltere, Almanya gibi gelişmiş ülke-lerde çok yüksek iken, Bangladeş, Sudan, Kenya gibi geri kalmış ülke-lerde çok düşük seviyededir.

Doğum ve Ölüm Oranı

Bir yıl içinde gerçekleşen canlı doğumların nüfusa oranına doğum oranı, bir yıl içindeki ölümlerin nüfusa oranına ise ölüm oranı denir.

Genel olarak değerlendirildiğinde doğum oranları ölüm oranlarından fazladır. Bu da Dünya'nın nüfusu­nu artırır. Geri kalmış ülkelerde doğum oranları daha fazla olurken, gelişmiş ülkelerde bu oran çok daha dü­şüktür. Bu durumun oluşmasında eğitim düzeyi, eko­nomik durum, kadının sosyal statüsündeki değişiklik­ler, yaş ve cinsiyet özellikleri, evlilik oranı, ülkelerin nüfus politikaları, kentleşme, savaşlar, doğal afetler, salgın hastalıklar etkili olmaktadır.

Kır - Kent Nüfusu

Dünya genelinde nüfusun dağılışına bakıldığında az gelişmiş ülkelerin kır nüfusu fazla iken, gelişmiş ül­kelerin kent nüfusunun fazla olduğu görülür. Bu durum üzerinde özellikle sanayileşmenin etkisi büyüktür.

Ortalama Ömür

Yaşam süresi olarak ifade edilir. Ülkelerin geliş­mişlik düzeyleri arttıkça ortalama ömür uzamaktadır. Ortalama ömür üzerinde beslenme imkanları tıptaki gelişmeler, yaşam koşulları, teknolojiden yararlanma gibi faktörler etkilidir.

Nüfus coğrafyası bir bölgedeki;

Nüfusun dağılışını

Nüfusun dağılışında etkili olan doğal, beşeri ve ekonomik faktörleri

Nüfus değişimi ve hareketini(artış, azalma, göç)

Nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim durumlarını

Nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımını

Kır ve kent nüfusu dağılımını inceler.

Nüfus coğrafyası, bu bilgileri çeşitli kaynaklardan elde eder.  Bu kaynakların en önemlileri nüfus sayımları, doğum, ölüm, göç vb olayların kayıtları ve örnekleme yoluyla yapılan araştırmalardır

Günümüzde nüfus coğrafyasına verilen önemin artmasında;

Nüfus patlaması, nüfus-kalkınma arasındaki ilişki, doğum kontrolü  çalışmaları, kentlerin aşırı kalabalıklaşması, göçler vb. sorunlardır.İnsanların bulundukları yerdeki etkinliğini Nüfus, nüfusun niteliği(eğitim düzeyi, nitelikli işçi gücü durumu)nüfusun yapısı belirler.

Bundan dolayı nüfus bir ülkenin;

Ekonomik ve kültürel etkinliğini,Üretkenliğini, Dünyadaki etkinliğini doğrudan etkiler.

 NÜFUS'UN ÖNEMİ

1)Nüfus, nitelikli insan gücü ve kullanılan teknolojinin yeterli olması durumunda üretimi arttırır.

2)Nüfus, tüketimi arttırarak ekonomiyi canlı tutar. Bu durum üretimi arttırarak gelişmeyi hızlandırır.

3)İyi eğitilmiş bir nüfus ülkelerin kalkınmasında en büyük katkıyı sağlar.

Kısacası nüfus bir ülke için önemli bir güç hem de kaynaktır. İnsan kaynağı doğru ve planlı kullanıldığı zaman ülkelerin kalkınması ve gelişmesi gerçekleşebilir.

NÜFUS SAYIMI

Belirli zamanlarda bir ülkede ve ya bir bölgede yaşayan kişilere ait demografik, ekonomik ve toplumsal verileri toplanma, değerlendirme, analiz edilme ve yayınlanma işlemlerinin tümüne NÜFUS SAYIMI denir.

Bu sayım kimi ülkelerde beş yılda bir, kimi ülkelerde on yılda bir, kimi ülkelerde ise bilgisayar sistemine yüklenmiş nüfus verilerinin değerlendirilmesi yoluyla yapılır.

Modern dönemdeki sayımlar iki yöntemle gerçekleştirilmektedir. Bunlardan“de jure” sayım sisteminde insanlar bulundukları adrese dayalı olarak, geniş bir zamanda sayılmaktadır.

Diğer yöntem ise “de facto” da ise belirli bir günde genel bir sayım yapılır. Her  iki sayım metodunda olumlu ve olumsuz yönleri bulunmaktadır.

NÜFUS SAYIMLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Tarihsel süreçte çeşitli zamanlarda nüfus sayımlarının yapıldığı ve bu sayımların temel amaçları arasında askere alınacak kişileri ve vergi yükümlülüklerini belirlemek olduğu bilinmektedir.

Tarihte bilinen ilk nüfus sayımını  M.Ö. 3000 yıllarında Çin’in yaptığı tahmin edilmektedir.(Halka yardım aldatmacasıyla yapıldığı ama asıl nedenin isyancıları bulup cezalandırmak olduğu söylenir.)

1600’lü yıllarda İngiltere ve Fransa coğrafi keşifler sonucu elde ettikleri sömürgelerinde yaşayan nüfusu belirlemek amacıyla çeşitli nüfus sayımları yapmıştır.

20. yüzyıldan önce yapılan nüfus sayımlarının özellikleri:

1- Bu sayımlar genel olarak çok dar amaçlara hizmet etmek için ( Asker ve vergi alma işlemleri) yapılmaktaydı.

2- Bu nüfus sayımları belirli aralıklarla yapılan periyodik sayımlar değildi.

3- Bu sayımlarda elde edilen bilgilerin bulunduğu istatistikler yeterince tutulmamış ve değerlendirilememiştir.

4- Bu sayımlarda ülkeler arasında bir birlik ve uygulamada ortaklık yoktu, dünya ülkeleri kendilerine göre değişik sayım yöntemleri kullanıyordu.3

5- Bu sayımların sonuçları sağlıklı değildi ve düzenli olmadığı için dünya nüfusu hakkında yeterli bilgiler vermiyordu.

 İlk modern nüfus sayımı ise 1700’lü yıllarda İskandinav ülkelerinde yapılmıştır (1748-İsveç) İskandinav ülkelerini 1769 yılında Danimarka, 1787 yılında İspanya, 1799 yılında ABD, 1801 yılında İngiltere ve Fransa izlemiştir. Osmanlı Devletinin ilk nüfus sayımını 1831 yılında II. Mahmut asker sayısını ve vergi yükümlülüklerini belirlemek için yapmıştır. Ancak bu sayımda sadece erkekler sayılmıştır.

Türkiye’de  ilk modern nüfus sayımı 1927’de yapılmıştır.

Türkiye’de 2005’ten önce nüfus sayımlarını DİE (Devlet İstatistik Enstitüsü), 2005’den sonra ise DİE’nün kapatılmasıyla  TÜİK  (Türkiye İstatistik Kurumu) yapmaktadır.

Çin’in ilk modern nüfus sayımı ise 1953 yılında yapılmış ve bu sayımla ülkenin dünya nüfusunu beşte birine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

NÜFUS SAYIMLARI NEDEN YAPILIR?

Her ülkede nüfusun sayısının bilinmesi son derece önemlidir.  Çünkü sayımlar sonucu nüfusun yapısının ve özelliklerinin öğrenilmesi ülkelere geleceğe yönelik sosyal, ekonomik ve politik alanlarda planlamalar yapma konusunda yarar sağlamaktadır.Örneğin, ülkede sayımlar sonucu genç nüfusun fazla olduğunun ortaya çıkması bu durumun böyle devam etmesi halinde geleceğe yönelik demografik yatırımların artacağını işaret eder ve ülkede bu soruna yönelik planlama yapma olanağı tanır.

20. yüzyıl öncesi sayımlarının amaçları  

Asker sayısını belirlemek,

Vergi yükümlülerini belirlemek

Devlete belirli hizmetler yapmakla yükümlü memur ve sipahilere bırakılan gelir kaynaklarının nicelik ve değişmelerini saptamak amacıyla,

Tarım ve arazi konularında bilgi toplanmaya çalışılması, 

Modern nüfus sayımlarının amaçları

Okuma yazma bilmeyen nüfusun belirlenmesi ve buna göre okuma  yazma seferberliğine başlanması İşsizlerin sayısının belirlenmesi ve buna göre iş sahalarının açılması,

Okula başlayacak çocuk sayısının belirlenmesi ve ona göre okul ve derslik yapılması,

Ülkelerin ihtiyacı olan öğretmen, doktor, mühendis vb. ihtiyacını belirlemek,

Ülkelerin nüfus artış hızını tespit etmek ve nüfus planlamasının yapılması veya nüfus artırma çalışmalarına başlanması

Ülke kaynaklarının tespiti ve nüfusa göre kullanımının planlanması,

Ülkelerde meydana gelen nüfus hareketlerini tespit etmek ve bunun ortaya koyacağı sonuçlara gerekli önlemler almak,

Asker sayısı ve askerlik sürelerinin belirlenmesi,

NÜFUS SAYIMLARI SONUCU ELDE EDİLEN VERİLER

 

Nüfus sayımları sonucunda elde edilen veriler;

1. Nüfus miktarı

2. Nüfus artış hızı ve dağılışı

3. Nüfusun yaş ve cinsiyet durumu

4. Nüfusun kır-kent yerleşimlerine göre dağılımı

5. Aktif nüfusun sektörel dağılımı

6. Nüfusun eğitim durumu

7. İşsizlik oranı

8. Nüfus hareketleri

9. Askerlik çağındaki nüfus

10. Seçmen sayısı

DÜNYA NÜFUS ARTIŞININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Nüfus bilimciler insanlık tarihi boyunca nüfus artışında  üç tane önemli sıçrayış dönemi olduğunu savunmaktadır.

 

Dünya Nüfusunun Sıçrama Dönemleri

Bunlardan birincisi (Paleolitik Dönem)2 milyon yıl önce insanların alet yapmayı öğrenmeleri ile kendi besinleri için avcılık yapabilmesi ve vahşi hayvanlardan korunması ile olmuştur. Dünya nüfusu bir kaç milyon ikenortalama yaşam süresi ise 20-25 yıldır.

 

İkincisi (Neolitik Dönem) 10.000 yıl önce insanların  yerleşik hayata geçip tarım yapmasıyla gerçekleşmiştir. Tarım yapmaya başlamadan önce genelde avcılıkla besinini temin eden insanların tarımla birlikte daha düzenli beslenmeleri ve yerleşik hayatla beraber daha düzenli bir yaşama sahip olmaları nüfuslarının artmasını sağlamıştır. Ortalama yaşam süresi 30 yıldır.

 

Üçüncü büyük sıçrama ise 1750-1850 yılları arasında gerçekleşen  Sanayi İnkılâbı ile gerçekleşmiştir. Bu devrimle beraber beslenme ve sağlık koşullarındaki düzelme ölümlerin azalmasını ve ortalama insan ömrünün,uzamasını sağlamıştır.

Sanayi inkılâbının ilk ortaya çıktığı kıta Avrupa Kıtası olduğu için ilk önemli nüfus artışı ve değişimi Avrupa’da yaşanmıştır.Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinin 1800’lü yıllarda eriştiği yaşam koşullarına gelişmekte olan ülkeler daha geç ulaşmıştır.

 

Yine bu yıllarda  Thomas Malthus isimli bir bilim adamı "Nüfus Artışı Hakkında Araştırma" isimli tezini yayınlamıştır. Bu tezinde ilerleyen zamanlarda nüfusun hızla artmaya devam edeceğini ve bu artışın doğal kaynakların kendini yenileme hızından daha hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve bu durumun böyle gitmesi halinde gelecekte dünyada kıtlık ve salgın hastalıkların baş göstereceğini ileriye sürmüştür. Bu duruma neden olacak kişilerin ise genellikle alt sınıftaki insanlar olduğu düşüncesindeydi. Bu kuram bazı kişilerce kabul edildiği gibi çoğu kimselerce de  reddedildi. Bu görüşe göre dünya kaynaklarından yararlanma konusunda insanlar arasında fazla fark olmazsa nüfus artışının problem olmayacağı  ama sınıf farkı çıkarsa ise olumsuz sonuçlar ortaya çıkacağı ifade edilmiştir.

Günümüze gelindiğinde nüfus artışının ülkelerin kalkınmışlık düzeyleri ile bağlantılı olduğugörüldü. Genellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızlı nüfus artışı görülürken, gelişmiş ülkelerde bu hızın düşük olduğu görülmektedir.

Günümüzde 6.5 milyar dolaylarında olan dünya  nüfusunun artışı önümüzdeki 50-100 yıl  boyunca artacağı ve 10-15 milyar dolaylarına  gelince artışının duracağı tahmin edilmektedir.

Malthus’un teoremi çok tartışılsa da nüfusun  hızla artacağı ve bu artışta alt tabakadaki insanların (gelişmemiş ülkeler) etkili olacağı fikri  günümüz koşullarında doğruluğunu kanıtlamıştır. Ancak besin kaynaklarının  yetersizliğinden doğacak kıtlık konusundaki  düşünce günümüzdeki intansif (modern)  tarım  teknikleri, gen teknolojisi, biyoteknoloji ve  organik tarım metotları gibi teknolojik ilerlemeler neticesinde gerçekleşme olasılığını yitirmiştir.

 

Dünya_Nufusunun_Tarihsel_Artisi_ve_Değisimi

Geçmiş çağlardan günümüze dünya nüfusu genel olarak artış göstermiştir. Bu artışta zaman zaman sıçramalar görülmektedir.
Bu sıçramalardan birincisi 2 milyon yıl önce insanların alet yapımını ve ateşi bulmalarıyla yaşanmıştır.
Dünya nüfusundaki ikinci sıçrama yaklaşık 10.000 yıl önce yaşanmıştır. İnsanlar yerleşik hayata geçmiş ve hayvanları evcilleştirmişlerdir.
Dünya nüfusundaki üçüncü sıçrama sanayi devrimi ile gerçekleşmiştir. Bu sıçramada yaşam düzeyinin yükselmesi, tıp alanında, iletişim ve taşımacılıktaki önemli gelişmeler etkili olmuştur.
Dünyada nüfus artışının 50–100 yıl kadar süreceği sonra duracağı beklenmektedir.

DÜNYA NÜFUSUNUN ALANSAL DAĞILIŞI NÜFUS DAĞILIŞINDA ETKİLİ FAKTÖRLER

Dünya genelinde nüfus dağılışı düzenli değildir.Dünya genelinde nüfus dağılışında etkili olan doğal ve beşeri pek çok sebep vardır.Bu sebepler dolayısıyla dünya üzerinde bazı alanlar sık nüfuslanmışken bazı alanlar ise seyrek nüfuslanmıştır.

 

Nüfus dağılışında doğal koşulların belirleyici olduğu ülkeler ve bölgeler genellikle ekonomik  bakımdan az gelişmiş ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

1. DOĞAL FAKTÖRLER

İklim:

İklim elemanlarından  SICAKLIK ve  YAĞIŞ nüfus dağılışında en etkili olanlardır. Ilıman ve yeterli yağış alan yerler sık nüfusludur. Dünya nüfusunun zaten çoğu ılıman iklim kuşağında yaşar. İklim koşullarının insan yaşamına uygun olmadığı soğuk iklim, çöl iklimi, karasal iklim, çok aşırı sıcak ve yağışlı ekvatoral iklimle kutup altı iklim bölgeleri seyrek nüfusludur.

Yer şekilleri (Topografik özellikler):

Yükselti:

Genel olarak yükselti arttıkça nüfus yoğunluğu azalır. Dağlık alanlarda nüfus az ve dağınıktır. Yüksek dağ ve platolarda 1500 m ‘den sonrası yaklaşık olarak boştur.Bunun nedeni,kışların uzun yazların kısa sürmesi, tarımsal etkinliklerin kısıtlanmasıdır. Ulaşım güçlükleri de nüfuslanmanın az olmasında etkilidir.

Örnek; Dünya üzerinde Alp-Himalaya Dağları seyrek nüfusludur.Ekvatoral bölgede alçak kesimler (1000 m’nin altındaki yerler) çok yağışlı, nemli ve sıcak olmasından dolayı bu bölgelerde nüfus, iklim koşullarının elverişli olduğu yüksek kesimlerde toplanmıştır. Dağlık alanlar genellikle yerleşmeyi kısıtlayıcı etkide bulunurlar.

Eğim ve Bakı:

Dünyada eğimi az olan ve düz alanları sık nüfusludur. Çünkü buralardaki iklim ve arazi şartları  tarıma müsait, ulaşım imkânları da gelişmiştir. Eğimin fazla olduğu engebeli sahalar seyrek nüfusludur.

Kuzey Yarımküre’de dağların güneye bakan yamaçları daha fazla ısınır. Güney yarım kürede ise dağların Kuzeye bakan yamaçları daha fazla ısınır Bu yüzden  dünyada Kuzey Yarımküre’de dağların güneye bakan yamaçlar, kuzeye bakan yamaçlara göre daha sık nüfuslanmıştır.

Dağların Uzanış doğrultusu:

Kıyıya paralel uzanan dağların denize bakan yamaçları deniz etkisi ile daha nemli, ılıman şartlara sahiptir. Genel olarak sıcaklık yüksektir. Bu yüzden dağların denize bakan yamaçları sık nüfuslu iken, içlere bakan yamaçları seyrek nüfusludur.

Su kaynakları:

Akarsu çevreleri verimli tarım alanlarına ev sahipliği yaptığından genellikle sık nüfusludur.  Örnek:İndus, Ganj ve  Nil  Nehriçevreleri.

Bu genellemeye uymayan yerler genellikle yüksek enlemlerdeki akarsu çevreleri ile yüksek sıcaklıktan ötürü Ekvatoral Bölgedeki Amazon ve Kongo havzalarıdır.(aşırı nem)

Toprak:

Kıyılardaki verimli düzlükler, delta ovaları ve verimli iç ovalar nüfusun yoğun olduğu alanlardır. Kalkerli arazinin yaygın olduğu alanlar, tuzlu, çorak, jipsli ve aşırı yıkanmış verimi az topraklar tarıma uygun olmadığı için seyrek nüfusludur.

Bitki Örtüsü:

Ekvatoral bölge gibi sık ve gür ormanların geniş yer kapladığı alanlar dünya genelinde seyrek nüfusludur. Çünkü ormanlık alanlarda tarıma ve yerleşmeye elverişli alanlar sınırlıdır.

Örnek Ekvatoral Bölgede Amazon, Kongo Havzaları gibi.

Yer altı kaynakları:

Önemli  yer altı kaynaklarının bulunduğu alanlar nüfusun sıklaştığı alanlardır.

Kara ve deniz dağılımı:

Dünya nüfusunun büyük bir kısmı Kuzey Yarım Kürede ılıman kuşaktadır.Karaların oranı Kuzey Yarım Küre’de Güney Yarım Küre’ye oranla daha fazla olduğu için Kuzey Yarım Küre daha sık nüfusludur.

2. BEŞERİ NEDENLER

Ekonomik Faaliyetler:

Dünyada bazı alanlar da  sanayi, madencilik,  tarım, turizm,  ticaret, hizmet ve ulaşım şartlarının iyi olması veya önemli kara, demir, deniz yolları, önemli havaalanları ve limanları ile insanları kendine çok çekmiş ve yoğun nüfuslanmıştır.    

Tarihsel Süreçler:

Dünyada eskiden beri yerleşme alanı olan ve çok eski dönemlerden beri ticaret yollarının kavşak noktası yerler ve buralarda kurulan yerleşmeler daha sık bir nüfusa sahiptir.Dünyada bazı kentler başkentlik yapmış olmaları sayesinde, bazı kentler de tarihten günümüze gelen askeri önemi ile yoğun nüfuslanmıştır.

Örneğin: Hindistan

DÜNYA ÜZERİNDEKİ SIK NÜFUSLU  BÖLGELER

Dünya nüfusunun büyük bir bölümü uygun yaşama koşulları taşıyan ılıman iklim kuşağında toplanmıştır. Dünya’nın dört bölgesinde nüfus son derece kalabalıktır.

Bu bölgeler;

Doğu Asya, Güney Asya, Batı Avrupa ve Amerika’nın doğu kıyılarıdır.

Doğu ve Güney Asya (Musonlar Asyası):

Hindistan’dan, Çin ve Japonya’ya kadar uzanan alanı kapsamaktadır(Kıyı kesimler). Bu bölgede, bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay  tarımı önem taşır. Bu bölgedeki insanlar büyük ölçüde tarım köylerinde yaşayan ve hayatlarını devam ettirecek ürünleri yetiştirmek için yaz musonlarının getireceği yağışlara bağımlı olan kırsal toplumlardır.

 

Başlıca gıdaları pirinç olan bu toplumlar, pirinci yetiştirmek için bol suya ve düz alanlara ihtiyaç duyarlar. Bu nitelikteki alanlar Musonlar Asyası’nda yüzyıllardan beri en çok tercih edilen ve sonuçta en yoğun olan alanlardır. Buralarda sıcak karakterli muson iklimi etkilidir.  Sıcaklık ve yağış bol ve tarıma uygun önemli ovalar ve düzlük alanlar bulunur. Ayrıca buralar tarihten kaynaklanan eski dünya olmasından dolayı da eskiden beri terleşme alanlarıdır.  Buralarda zengin yeraltı ve yer üstü kaynakları bulunur.  Bu bölge ülkeleri nüfus özelliği olarak eğitim seviyesi az ve doğum oranlarının yüksek olduğu ülkelerdir. Bol yağışlı iklim nedeniyle pirinç ve çay tarımı önem taşır.

Dünya’nın en kalabalık ülkeleri olan  Çin Halk Cumhuriyeti (1,36 milyar) ve  Hindistan (1,16 milyar) bu bölgede bulunmaktadır.

Batı Avrupa:

 Bu bölgenin yoğun nüfuslu olması uzun bir sanayi geçmişine sahip olması ile ilgilidir.Sanayi Devrimi’nden sonra kentlere olan göçlerle birlikte kentler büyümüş ve nüfus artışı hızlanmıştır.Batı Avrupa’da doğum  oranları az olmasına rağmen sanayinin gelişmesine bağlı olarak göçler nüfusun artmasına neden olmuştur.Ayrıca verimli tarım alanlarının bulunması, ılıman iklim şartlarının hüküm sürmesi, yer şekillerinin sade olması (yükseltisi az) gibi diğer nedenler nüfusun buralarda toplanmasına neden olmuştur.Madencilik, endüstri ve ticaretin gelişmiş olduğu Batı Avrupa ve Orta Avrupa ile özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı Güney Avrupa sık nüfusludur.

Kuzey Amerika Kıtasının Doğusu:

Burada  nüfusun yoğun olması Batı Avrupa’da olduğu gibi Atlas Okyanusu kıyılarında sanayi ve ticaretin gelişmiş (Avrupa’ya yakınlık) olması etkili olmuştur. Burada nüfusun çok az bir kısmı tarımla uğraşmaktadır. Büyük bir kısmı ise büyük şehirlerde sanayi, ticaret, ulaşım, madencilik ve diğer faaliyetlerle uğraşmaktadır. Ayrıca ılıman iklim koşulları burada da etkilidir.

Güney Amerika Kıtasının Doğusu:

Bu alan (Brezilya ve Arjantin) tarım faaliyetlerinin yoğunluğu nedeniyle sık nüfusludur.

Nil Nehri Çevresi:

Tarımsal olanakların fazlalığı nedeniyle sık nüfusludur

Japonya:

Sanayileşmenin etkisiyle sık nüfuslanmıştır.

 

DÜNYA’DA SEYREK NÜFUSLU ALANLAR

Ekvatoral Bölge:

 

Sıcak ve nemli havadan dolayı insanlar alçak yerlerden daha çok yüksek yerlerde toplanmışlardır.(Özellikle 1000-3000 m arası) Yerleşmenin üst sınırı da orman üst sınırı gibi Ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Soğuk Bölgeler:

Kuzey Kutup Dairesi içinde bulunan  Grönland, Alaska, Kanada’nın Kuzeyi, İskandinavya Yarımadası ve  Sibirya’nın kuzey bölgeleri  düşük sıcaklık nedeniyle seyrek nüfuslanmıştır.

Yüksek Dağlar:

İklim koşullarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır. Ayrıca yüksek dağlarda arazi engebeli ve parçalanmış durumdadır. Yine dağlık alanlar ulaşımı olumsuz yönde etkilemektedir. 

Örnek: Avrupa’da Alp  Dağları, Asya’da Himalaya Dağları ile Tibet ve Pamir Platoları, Amerika’da Kayalık ve And DağlarıHimalaya Dağları Buraları çok yüksek sahalardır. Yüksek olmasından dolayı çok soğuk ve kar yağışlı sert bir karasal iklim özellikleri görülür. Ayrıca belli yükseklerden sonra buzullarla kaplıdır. Yükseklikten dolayı, belli yükseltiden sonra tarım, yerleşme, orman ve üst sınırlara ulaşılır.  Arazi dağlık ve engebeli tarım alanları yok denilecek kadar azdır. Dağlık olması ve şiddetli kış şartlarından dolayı ulaşım çok zordur.  İklim şartlarının her türlü ekonomik faaliyeti, özellikle tarımı sınırlamasına bağlı olarak seyrek nüfuslanmıştır.

Nüfuslanmamış Yerler

Kutup Bölgeleri:

Güney Kutup Bölgesi’nde bulunan Antarktika Kıtası 14 milyon km² genişliktedir.

 

Kalın buzullarla kaplı bir kıta olduğu için nüfuslanmamıştır.

Çöller:

 Çöllerde sıcaklığın ve kuraklığın (yağış azlığı) çok fazla olması tarımı engellemektedir. Çöllerdeki su kaynakları insan, hayvan ve bitkilerin ihtiyacına yetmediği için nüfuslanmayı engellemektedir.

 

Dönenceler çevresindeki Meksika, Büyük Sahra, Arabistan,  Kalahari, Avustralya çölleri ile Asya’nın iç kesimlerindeki İran, Kızılkum, Karakum, Taklamakan ve  Gobi  çölleri, insanların yaşamasına ve yerleşmesine uygun değildir. Bu nedenle nüfuslanmamıştır. Ancak çöllerde vaha adı verilen sulak yerlerde az da olsa nüfuslanma görülür.

Bataklıklar:

 Bataklık, yağış miktarının fazlalığı nedeniyle, toprağın çok ıslak olduğu, yersuların yüzeyde biriktiği yerlerdir. Yerleşmeyi ve ekonomik faaliyetleri sınırlandırdıkları için nüfuslanmamıştır.

 

Nüfusun dağılışında yer şekilleri, iklim, doğal bitki örtüsü, su kaynakları gibi doğal koşulların belirleyici olduğu ülkeler ve bölgeler, ekonomik bakımdan geri kalmış yerlerdir. Gelişmiş bölge ve ülkelerde nüfusun dağılışı daha çok ekonomik (sanayi, ticaret gibi) koşullara bağlıdır.