cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

NÜFUS HAREKETLERİ (GÖÇLER)

Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları

Geçmişten Günümüze Göç Hikayeleri

Göç olayı insanlık tarihi kadar eskidir. İlk göçler daha çok iklim değişmeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Kuraklığın etkili olduğu alanlardan, toprakları verimli, otlakları zengin alanlara doğru göçler yaşanmıştır.
Türklerin Orta Asya’dan Göçü

Tarihi kayıtlara göre Türk göçlerinin en önemli nedeni, kuraklık ve toprakların verimsizleşmesidir. Nüfusun artması ve otlakların verimsizleşmesi göçleri hızlandırmıştır. Bu göçler başta batı olmak üzere her yöne gerçekleşmiştir.
Kavimler Göçü

Kuraklık nedeniyle Orta Asya’dan başlayan göç hareketi uzun yıllar sürmüştür. 4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşen Kavimler Göçü tarihin en büyük kitlesel göç hareketini oluşturur.
Orta Asya’dan batıya doğru göç eden kavimler, bu bölgelerde yaşayan kavimlerinde daha batıya göç etmelerine neden olmuşlardır.
Bütün Avrupa’yı etkileyen Kavimler Göçü sonunda; Yeni ırklar ortaya çıkmıştır.
Yeni siyasal yapılar oluşmuştur.
İlkçağ sona ermiş, Orta Çağ başlamıştır.

Yeni Dünya’ya Göçler

15. yüzyılın sonuna doğru pusulanın ve dürbünün gemicilikte kullanılması coğrafi Keşişeri başlatmıştır. Amerika Kıtası’nın keşfedilmesiyle bu kıtaya Avrupa’dan göçler başlamıştır. Bu göçler 20. yüzyıla kadar devam etmiştir. Sanayi Devrimiyle gelişen teknoloji ve seyahat olanakları, bu göç hareketinin hızlanmasında en önemli etken olmuştur.
Bu Göçlerin Sonucunda; Amerika kıtasında yeni devletler kurulmuştur. Bütün Avrupa ve Dünya tarihini kökten değiştiren gelişmeler yaşanmıştır.

Mübadele Göçleri

Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye ve Yunanistan arasında olmuştur.


Beyin Göçleri

1960’lı yıllarda hız kazanmıştır. Gelişmiş ülkelerin yetişmiş insanlara daha iyi olanaklar sağlaması bu göçleri artırmıştır. Beyin göçü ülkeler arasındaki gelişmişlik farkının artmasına neden olmaktadır.

İşçi Göçleri

II. Dünya Savaşı’ndan sonra yıkılan Avrupa ekonomisini yeniden kurmak için 1950’li yıllarda başta Almanya olmak üzere, Avrupa ülkelerinde büyük bir kalkınma hamlesi başlamıştır. Avrupa ülkeleri kalkınma çabalarını gerçekleştirebilmek için iş gücüne ihtiyaç duymuşlardır.
1952’den itibaren Federal Almanya yabancı işçi gücü çalıştırmaya başlamıştır.
Türkiye’den Avrupa ülkelerine yönelik ilk işçi göçü 1958–1961 yılları arasında olmuştur. Daha sonraki yıllarda bu göçler artarak devam etmiştir.
Bunun başlıca nedenleri;

Hızlı nüfus artışı
Kırsal alanda işsizliğin artması
Gelir dağılımındaki bozukluklar
İstihdam sorunlarıdır.

Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler

Depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, kuraklık ve çölleşme göçe neden olan doğa olaylarıdır. Tarihte Orta Asya’dan başlayan göçlerin nedeni kuraklıktır.
ABD’de Kaliforniya’da depremler sonucu bir göç dalgası yaşanmıştır. 1994 yılında Kırgızistan’da toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır.

 

 

UstaDerslik