cografyam.org

Cografya Egitim Sitesi

COĞRAFYA PROJE ÖDEVLERİ

 

9.SINIF COĞRAFYA PROJE ÖDEV KONULARI

1. Doğal unsurların insan yaşantısındaki etkisinden yola çıkarak doğa ve insan ilişkisi üzerine araştırma
2. Doğal sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
3. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikler
4. Koordinat sistemi ve haritayı oluşturan unsurlar
5. Bursa Uludağ yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritalar oluşturma
6. Dünyanın şekli ve hareketlerinin sonuçları
7. Hava olaylarının oluşum süreçleri ile atmosferin özellikleri
8. Hava durumu ile iklim özelliklerini etkileri açısından karşılaştırılması
9. Harita ve grafikleri kullanarak iklim elemanlarının oluşumu ve dağılışı üzerinde etkili olan faktörler
10. Harita ve diğer görsel materyallerden yararlanarak farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışı hakkında çalışmalar
11. Dünyanın tektonik oluşumundaki değişim ve sürekliliği
12. Jeolojik zamanlar ve tektonizma
13. İç ve dış kuvvetlerin oluşum süreçleri
14. İç ve dış kuvvetleri, farklı yer şekillerinin oluşumuna etkileri
15. Beşerî sistemlerin coğrafyanın konuları içerisindeki yeri
16. Yerleşmelerin konumunu belirleyen ve gelişimini etkileyen faktörler
17. Yerleşme doku ve tiplerinin oluşmasında etkili olan nedenler
18. Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çalışmalar
19. Görsel ve yazılı materyallerden yararlanarak yaşadığı yerleşim alanının farklı zaman periyotlarındaki değişim ve sürekliliğinin coğrafî açıdan analiz edilmesi
20. Haritalardan yararlanarak ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz edilmesi
21. Türkiye’nin yer şekillerinin oluşum sürecini iç ve dış kuvvetlerle ilişkilendirilmesi
22. Haritalar kullanarak Türkiye’nin iklimini etkileyen faktörler hakkında çalışmalar.
23. Türkiye de görülen iklim tiplerinin özellikleri
24. Tablolar, grafikler ve haritalardan yararlanarak Türkiye’deki iklim elemanlarının özellikleri hakkında çalışmalar.
25. Dünyadaki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler
26. Çeşitli ölçeklerdeki bölge örneklerini kullanarak bölge sınırlarının amaca göre değişebilirliliği
27. Haritalardan yararlanarak çeşitli coğrafî kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeler hakkında çalışmalar.
28. İnsanların gereksinimlerinden yola çıkarak doğal çevreyi kullanma biçimlerini
29. Doğal çevrenin insan faaliyetlerine etkilerini ve insanların doğal çevreye uyum süreçleri
30. Örneklerden yararlanarak doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçları
31. Dünya’nın hareketleri ile ilgili proje çalışması (Çizim-Resim)
32. Dünyadaki iklim kuşakları (çizim-resim)
33. internette CBS uygulaması yapan bir kuruluşun incelenmesi
34. Hayatımızda coğrafya
35. Kabartma harita yapımı
36. Maket izohips haritası yapımı
37. Renklendirme yöntemiyle harita yapımı
38. Dünya ve ayın güneş çevresindeki hareketleri (maket)
39. Güneş sistemi maketi
40. Özel tarihler
41. Mevsimler neden oluşur
42. Atmosfer olmasaydı
43. İlimiz günlük hava durumu takibi ve analizi
44.İklim ve hava durumu arasındaki farklar (Gazete, dergi ve internet haberleri ve görsellerle destekleyerek)
45. Volkanizma ve dünyadaki aktif yanardağlar
46. Akarsu aşındırması ve biriktirmesi sonucu oluşan yer şekilleri
47. Coğrafya biliminin konusu ve bölümleri
48. Modern coğrafyanın kurulmasında katkısı olan bilim adamları, eserleri ve hayatları
49. Harita çiziminde kullanılan projeksiyon tipleri
50. Yerel saat ile ilgili soruların çözümü
51. İklim kuşakları ve önemi
52. Atmosfer ve özellikleri
53. Yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen faktörler
54.Dünyadaki okyanus akıntıları, özellikleri, etkileri ve harita üzerinde gösterilmesi
55. Anadolu’da kurulan ilk yerleşmeler
56. Türkiye’de karstlaşma ve karstik şekiller
57. Türkiye’de erozyon
58. Dünyada görülen iklim tipleri

 

10.SINIF COĞRAFYA PROJE ÖDEV KONULARI

1-GAP ve Türkiye ekonomisine katkıları
2-Yerkabuğunu oluşturan kayaçlar ve özellikleri hakkında araştırma
3-Bursa ve çevresinde görülen toprak tipleri ve özellikleri
4-Sakarya ve çevresinin endemik bitkileri ve özellikleri, bunların korunması için alınması gereken tedbirler, bu bitkilerin fotoğraflanması
5-İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ekonomik ve stratejik önemleri
6-Dünyanın önemli boğaz ve kanallarının özellikleri ve dünya haritası üzerinde gösterilmesi
7-Bursa’daki sanayileşmenin Bursa ovasına etkileri
8-Dünyada nüfusu en fazla olan ilk 10 ülkenin nüfus ve ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri
9-Dünyada nüfusu en az olan ilk 10 ülkenin nüfus ve ekonomik özellikleri ve nüfus piramitleri
10-Göç konusunda gazete kupürleri ile pano hazırlama
11-Türkiye’nin endemik bitkileri ve fotoğraflanması
12-Türkiye’nin yeryüzü şekilleri kabartma haritası
13-Bursa’nın yeryüzü şekilleri maketi
14-Hayalinizdeki bir kent modeli maketi oluşturunuz
15-Türkiye’de görülen geniş ve iğne yapraklı ağaçların kısaca görüldükleri yerler, özellikleri ve fotoğraf albümü
16-Sakarya ve çevresinde görülen geniş ve iğne yapraklı ağaçların bulundukları yerler, kısaca özellikleri, fotoğrafları, video görüntüleri
17-Küresel ısınmanın Türkiye su kaynaklarına etkisi

 

 

11.SINIF COĞRAFYA PROJE ÖDEV KONULARI

•Su döngüsü hakkında araştırma yapma

•Atmosfer döngüsü (azot ve oksijen) nedir araştırması

•Dünya üzerindeki su kaynaklarının verimli kullanılabilmesi için ne gibi projeler geliştirile bilir.

•Gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin nüfus politikalarını genel olarak karşılaştırınız

•Doğal kaynakların kalkınmamıza etkilerini araştırma

•Türkiye de arazi kullanımı hakkında araştırma yapma

•Türkiye de doğal afetler ve korunma yolları nelerdir.

•Teknolojik gelişmeler ve ortaya çıkan Coğrafi sorunlar neler olabilir.

 

1. Örnek bir fabrika incelemesi
2. Madenlerimizi tanıtıcı fotoğraflı sunu
3. Türkiye petrol ithalatı için yıllık ne kadar para harcıyor? Bu para ile ülkemiz adına neler yapılabilirdi?
4. Türkiye’de doğal afetler ve riskleri(Araştırma veya sunu)
5. Seçilen beş farklı kültürün tanıtımı, karşılaştırılması ve bu kültürlerin oluşumunda etkili olan coğrafi şartların incelenmesi
6. Türk kültürünü ve kültür öğelerini tanıtıcı fotoğraflı araştırma
7. Insanları turizme yönelten etmenler(Araştırma)
8. Turizmin aşağıdaki etkilerinden birinin araştırılması(fotoğraflı)
* Ekonomik etkiler
* Sosyal kültürel etkiler
* Çevre ve ekolojiye olan etkiler
9. Ülkemizdeki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
10. Dünyadaki milli parklardan birinin tanıtımı(Araştırma veya sunu)
11. Seçilen bir ülkenin coğrafi özelliklerinin tanıtılması
12. Kayaç koleksiyonu yapılması
13. Maden koleksiyonu yapılması
14. Yamula barajı,çevresel etkileri ve ekonomik beklentiler
15. Doğal kaynak kullanımının oluşturduğu olumsuz çevresel sorunlar(Yakın çevre)
16. Doğanın intikamı(Yanlış ve aşırı kaynak kullanımı sonucu hayatımızda oluşan çevresel zorluklar)
17. Madencilik sonucu ortaya çıkan çevre sorunları
18. Yakın çevremizde görülen çevre sorunları(Fotoğraflı arazi çalışması)
19. Atıkların değerlendirilmesi için yapılanlar, yapılabilecekler ve farklı öneriler
20. A’dan- Z’ye ekolojik bir kent tasarlıyoruz.

 

12.SINIF PROJE ÖDEV KONULARI

•Türkiye’ nin dünya ticaretindeki yeri nedir

•Ekonomik faaliyetlerin sosyo-kültürel etkileri nelerdir

•Dünyanın ilk kültür merkezleri hangileridir

•Türk Coğrafya Kurumunun kuruluşu ve görevleri

•Türkiye’yi sembolize eden mekanlar hangileridir

•Küresel ve bölgesel organizasyonlar nelerdir


*Dünyadaki ilk kültür merkezleri

*Küresel ısınma (nedenleri ve insan hayatına etkileri) (Powerpoint sunu olabilir)

*Türkiye’de dış ticaret ve dış ticaret politikaları

*Ülkemizde Coğrafi Bölgeleri oluşturan faktörler.

*Türkiye’de ulaşım sistemlerinin gelişimi (kara, hava, deniz ve demiryolları)

*Türkiye’nin sınırları içindeki ve çevresindeki petrol ve doğalgaz boru hatları

*Ülkemizdeki ve çevresinde bulunan petrol boru hatları ve bunların ülkemiz için önemi

*Türkiye’nin nüfus politikaları

*Türkiye nüfusunun yapısal özellikleri

*Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik önemi

*Türkiye’de tamamlanan ve çalışmaları devam eden bölgesel kalkınma projeleri

*Ülkemizi İlgilendiren başlıca sorunlar (Kıbrıs, Irak, Ege Adaları, Batı Trakya)

*Türkiye’nin sınır komşusu olduğu ülkelerin coğrafi özellikleri

*Türkiye’nin üye olduğu uluslar arası siyasi-askeri örgütler ( BM, NATO, OECD, KEİ, AB, İKÖ)

*Dünya’da gelişmiş ve geri kalmış ülkelerden 5 er tane örnek seçilerek incelenmesi ve bunların karşılaştırılması.

*Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri ( ayrı ayrı veya grup çalışması olarak verilebilir)

* Çevre sorunları ve alınacak önlemler

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

COĞRAFYA HABERLERİ

FOTOCOĞRAFYA